top of page

ÖZGEÇMİŞ

Üyelikler

Eğitim ve İş

 

* Doçent ( 2018- hâlâ): Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
* Yardımcı Doçent (2016- 2018): Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
* Görevlendirme - Bahar/Güz (2016-2017)
Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
* Görevlendirme- Yaz Okulu (2016):
Özyeğin Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
* Doktora Sonrası Misafir Araştırmacı  (2015-2016)
Köln Üniversitesi, Doğu Hukuku Enstitüsü
* Araştırma Görevlisi (2009 - 2016):
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 
 
Misafir Araştırmacı (2012-2013):
Köln Üniversitesi, Doğu Hukuku Enstitüsü
 
* Doktora (2009 - 2013):
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku
Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu danışmanlığında "İHAM ve Almanya Uygulamalarıyla Mukayeseli Olarak Türkiye'de Anayasa Şikayeti" isimli doktora teziyle tamamlanmıştır. 
 
* Yüksek Lisans (2007 - 2009):
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku
Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu danışmanlığında "Türk Anyasalarında Milliyetçilik" isimli yüksek lisans teziyle tamamlanmıştır. 
 
* Araştırma Görevlisi (2008-2009)
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
* Avukat (2007 - 2008):
Stajyerlik dönemi Semizoğlu hukuk bürosunda geçirilmiştir. Söz konusu büroda avukatlık yanında marka-patent vekilliği, arabuluculuk sertifikalarıyla  çalışma sürdürülmüştür.
 
* İnsan Hakları Kursları (2006 - 2007)
Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji 
 
* Lisans (2002 - 2006):
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

* Orta Eğitim (1995 - 2002):

İzmir Anadolu Lisesi (Almanca)

1. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Siyasi Haklar Çalışma Grubu Üyesi

2. Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

3. İnsan Hakları Ağı (Raoul Wallenberg Institute) Üyesi

4. Anayasa Hukuku Dergisi (Legal Yayınevi) Yayın Kurulu Üyesi

5. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi (2007- 2009)

Diller

1. Türkçe (Anadili)

2. Almanca (İyi seviyede, C1)

3. İngilizce (İyi seviyede, C1)​

Akademik Ödüller

* 2015 Raoul Wallenberg Enstitüsü akademik araştırma bursu:
6 ay süreyle Köln Üniversitesinde doktora araştırmacısı
* 2013 AB Progress Ayrımcılıkla Mücadele Eğitim Bursu:

Almanya Trier’de Avrupa Hukuk Akademisinde (Trier-Europäische Rechtsakademie) “AB Ayrımcılık Hukuku”  başlıklı eğitim katılımcısı)

* 2011 TÜBİTAK bursu:

1 yıl süreyle Köln Üniversitesinde doktora araştırmacısı

* 2010 Makale yarışması birincilik ödülü:

Aybay Hukuk Araştırmaları Derneği’nin 2010 yılı Kapani-Savcı İnsan Hakları İncelemeleri Yarışmasında “İHAM Kararlarında Serbest Seçim Hakkı veya İHAM’ın Temkinli Yaklaşımı” isimli çalışma

* 2009 AB Progress Ayrımcılıkla Mücadele Eğitim Bursu:

Trier Avrupa Hukuk Akademisinde (Trier-Europäische Rechtsakademie) “Avrupa Birliği Hukukunda Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Muamele”  başlıklı eğitim katılımcısı)

Yayınlar

 

KİTAPLAR
(En son 2018 yılında güncellenmiştir)

 

* Tolga Şirin, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitabı, Ankara: Avrupa Konseyi Yay., 2018. (Yayıma hazırlanıyor).

* Tolga Şirin, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, Ankara: Avrupa Konseyi Yay., 2018.​

* Tolga Şirin, Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun Kavramı (İHAM, FAYM ve AYM), İstanbul: XII Levha Yay., 2016.

 

* Tolga Şirin/Erkan Duymaz/Deniz Yıldız, Türkiye de Din ve Vicdan Özgürlüğü Sorunlar Tespitler ve Çözüm Önerileri, Ankara: TBB, 2016.

 

* Tolga Şirin, Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bireysel Başvuru Hakkı, İstanbul: XII Levha Yay., 2015.

* Tolga Şirin, Çevre İnsan Devlet: Anayasa Üstüne Güncel Denemeler, İstanbul: Tekin Yay., 2015.

 

* Tolga Şirin, 30 Soruda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü, İstanbul: XII Levha Yayınları, 2013.

 

* Tolga Şirin, Türkiye’de Anayasa Şikâyeti: İHAM ve Almanya Uygulamalarıyla Mukayeseli Bir İnceleme, İstanbul: XII Levha Yayınları, 2013.

 

* Tolga Şirin/M. Fevzi Özlüer/Ilgın Özkaya-Özlüer/N.Sinan Odabaşı (ed.), Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi Özerklik, Ankara: Phoenix Yay., 2012.

 

KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

 

* Tolga Şirin, "Freedom from Religion in Turkey", Freedom of Religion and Belief in Turkey, Editör: Özgür Heval Çınar and Mine Yıldırım, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

 

* Tolga Şirin, "Türkiye'de Zorunlu Din Eğitimi Sorunu", Eğitim Sisiteminde Din Öğretiminin Rolü, Editör: Sevgi Özçelik, İstanbul: Helsinki, 2016.

 

* Tolga Şirin/Osman Doğru, "Türkiye'de Hukukun Etkililik ve Çoğulculuk Sorunu", Türkiye'de Hukuku Yeniden Düşünmek, Editör: Haluk İnanıcı, İstanbul: İletişim, 2015.

 

* Tolga Şirin, "Yeni Bolivya Anayasası Üzerine Notlar", Bolivya Anayasası: Hukuk Demokrasi Özerklik, Editör: Fevzi Özlüer et.al., Ankara: Phoenix: 2013.

 

* Tolga Şirin, "Nefret Söylemi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarından Örnekler", İnsan Hakları, Editör: Selda Çağlar, İstanbul: Beta, 2010.

AKADEMİK MAKELELER

 

* Osman Doğru/Tolga Şirin. (2017). Human Rights Paradox of Turkey: Punishment for Victims and Impunity for Suppressors. Research and Policy on Turkey, Vol. 2(1), 2017.

** Özgür H. Çınar/Tolga Şirin, Turkey’s Human Rights Agenda. Research and Policy on Turkey, Research and Policy on Turkey, Vol. 2(1), 2017.

* Tolga Şirin (2017). Halkoylaması ve Serbest Seçim Hakkı: Yüksek Seçim Kurulunun 16 Nisan 2017 Halkoylamasındaki Yaklaşımına İlişkin Bir Değerlendirme. Anayasa Hukuku Dergisi. 6(11).

* Tolga Şirin (2017). 2017 Anayasa Değişikliğinin Yargı Bağımsızlığı Yönünden Değerlendirilmesi. Anayasa Hukuku Dergisi, 6(11).

 

* Tolga Şirin (2016). 1982 Anayasası'na Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin Olağanüstü Hal Rejimi: Eski Kavramlara Yeniden Bakmak. Anayasa Hukuku Dergisi, 5(10).

 

* Tolga Şirin (2016). İfade Özgürlüğü, Dinin veya Dini Duyguların Korunması Amacıyla Sınırlanabilir mi?. Anayasa Hukuku Dergisi, 5(10).

* Tolga Şirin (2016). Anayasa Hükmünde Kararnameler. Güncel Hukuk Dergisi(155).

 

* Tolga Şirin (2016). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne Ek 7. no.lu Protokol Hakkında Genel Bir Değerlendirme. Güncel Hukuk Dergisi(152).

* Tolga Şirin (2016). Dokunulmazlıkları Kaldıran Anayasa Değişikliği Hakkında Kısa Bir Değerlendirme. Güncel Hukuk Dergisi(150).

* Tolga Şirin  (2016). Nüfus Cüzdanındaki Din Hanesi ve Eğitimdeki Din Dersi Zorlamalarına İlişkin Güncel Gelişmeler. Güncel Hukuk Dergisi(149).

* Tolga Şirin (2016). Politik Amaçlı Tutuklama Yasağı: İHAS md. 18 ve Anayasa Şikayeti. Güncel Hukuk Dergisi(148).

 

* Tolga Şirin (2015). Zorunlu Din Dersi Tartışmalarının Görünmeyenleri. Güncel Hukuk Dergisi(135).

* Tolga Şirin (2015). Kanunlar İhtilafı ve Anayasa Yargısı. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 6 (22), 403-435.

* Tolga Şirin (2015). Eine Ausgangssperre ohne Ausnahmezustand?. Anayasa Hukuku Dergisi, 4(7), 28-34.

* Tolga Şirin  (2015). Quis custodiet ipsos costodes? Anayasa Mahkemesi’nin Makul Sürede Yargılanma Hakkı İçtihadına İlişkin Karşılaştırmalı ve Nicel Bir İnceleme. Güncel Hukuk Dergisi(144), 28-34.

 

* Tolga Şirin (2013). Takdir Marjı Doktrini ve Türkiye Anayasa Mahkemesi Açısından Anlamı. Anayasa Hukuku Dergisi, 2(4), 359-401.

* Tolga Şirin  (2013). Türkiye'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkına İlişkin Sorunlar. Anayasa Hukuku Dergisi, 2(4), 289-317.

* Tolga Şirin  (2013). Anayasal Yurtseverlik. Anayasa Hukuku Dergisi, 2(3).

* Tolga Şirin  (2013). İnsan Hakları İhlallerinin Giderilmesini İsteme Hakkı: Restitutio in Integrum İlkesi. Güncel Hukuk Dergisi(137).

* Tolga Şirin (2012). Cinsel İlişki Hakkı ve Mahpusluk Sorunu. Güncel Hukuk Dergisi, (104)

 

* Tolga Şirin (2011). Bir İnsan Hakkı Olarak İsim Hakkı. Güncel Hukuk Dergisi(93) .

 

* Tolga Şirin (2011). Anayasanın Değiştirilemez Hükümlerini Tartışmak. Güncel Hukuk Dergisi(88).

 

Tolga Şirin (2011). Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı Hakkında Genel Bir Değerlendirme. Legal Hukuk Dergisi9(89).

* Tolga Şirin  (2011). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne Göre Serbest Seçim Hakkı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 17(1-2), 283-348.

 

* Tolga Şirin (2010). Su Hakkı ve Suyun Özelleştirilmesine Karşı Bazı Anayasal Tecrübeler. Güncel Hukuk Dergisi(80).

* Tolga Şirin  (2010). Suyun İnsan Hakkı Olarak Değeri. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 16(3-4), 85-168.

* Tolga Şirin (2010). Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Sorunu ve Bir Danıştay Kararının Düşündürdükleri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi(1), 1189-1203.

* Tolga Şirin (2009). Askeri Yargının Evrimi ve Anayasalarda Düzenlenme Biçimi. Güncel Hukuk Dergisi(68).

 

YAYIMLANMIŞ TEBLİĞLER

* Tolga Şirin  (2014). Anayasa Mahkemesi'nin Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Kararlarına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme. Anayasa Mahkemesi'nin 53'üncü Kuruluş Yıldönümü.

 

* Tolga Şirin  (2014). Üniversite'de İfade Özgürlüğü. Türkiye Barolar Birliği (Türkiye'de İfade Özgürlüğü).

 

* Tolga Şirin (2014). Ulusal ve Uluslararası Anayasa Yargısında Engelli Hakları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Engelli Hukukuna Giriş Sempozyumu).

 

* Tolga Şirin  (2014). Bir İhtimal Daha Var O Da Ölmek Mi Dersin? Sosyal İnsan Haklarının Anayasa Şikâyeti Yoluyla Dava Edilebilirliği Lehine Tezler ve Öneriler. VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu.

 

* Tolga Şirin  (2014). Gelecek Kuşaklardan Doğanın Haklarına: Bolivya ve Ekvador Anayasaları. Türkiye Barolar Birliği: II. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı. 

ÇEVİRİLER

* James R. May ve Erin Daly, Dünyada Çevresel Anayasalcılık, Tolga Şirin ve N. Umut Orcan (çev.), (Ankara: Ekoloji Kolektifi Yay., 2018).

* Tolga Şirin, (2015). Gündeme İlişkin Bir Değerlendirme: Olağan Dönemlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilebilir mi?, Anayasa Hukuku Dergisi, 4(7).

 

* Tolga Şirin, (2013). İHAM Kararı Eğitim ve Bilim Emekçileri v. Türkiye Kararı, Anayasa Hukuku Dergisi, C.2, S.3.

* Tolga Şirin, (2011). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-İkinci Daire, Altuğ Taner Akçam-Türkiye Kararı, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Y. 1, S. 3.

PROJELER

 

* Danışman: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi, Avrupa Konseyi, 01/12/2015 (Devam Ediyor)

 

* Danışman: Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvurunun Güçlendirilmesi Projesi, Avrupa Konseyi, 30/11/2013 - 30/04/2015.

* Araştırmacı: Teaching of Religion in the Education System according to the Teachers, Students, Parents and NGO's,  01/01/2015 - 01/01/2016.

 

* Yürütücü: Türkiye Barolar Birliği - Türkiye'de Din ve Vicdan Özgürlüğü Raporlama Projesi, 01/01/2015 - 01/01/2016.

* Araştırmacı: Çalışabilirim Projesi, Münci Çakmak/Tolga Şirin/Canan Ünal, Comparative Report: Disabled Employees in Turkish, UK and Romanian Law, İstanbul: Omurilik Felçlileri Derneği, 2015., Avrupa

Birliği, 01/01/2015 - 31/12/2015.

GAZETE-BLOG YAZILARI

 

* Tolga Şirin, "Torbalanan Çevre Hakkı", 03.07.2014.

 

* Tolga Şirin, "Yayım Yasağı ve Basın Özgürlüğü", 24.06.2014.

 

* Tolga Şirin, “Yerel Seçim ve Bireysel Başvuru Sorunu”, 14.04.2014.

 

* Tolga Şirin,  “Anayasal Bir Hakka İlişkin Bilgi Kirliliği: İzinsiz Gösteri”, 15.06.2013.

 

* Tolga Şirin,  “Ankara’da Yargıçlar Var Diyebilecek miyiz?”, 30.06.2013.

 

* Tolga Şirin,  “Milliyetçilik İdeolojisi ve Anayasa”, 24.03.2013.

 

* Tolga Şirin, “Görüntüyü Kurtarmak: 4’üncü Yargı Paketi Değerlendirmesi”, 14.03.2013.

 

* Tolga Şirin, “Belçika’da Anayasal Bir Tartışma: Burka Yasağı”, 25.12.2012.

 

* Tolga Şirin, “Anayasa Mahkemesi’nin Soy ile İmtihanı”, 25.07.2011.

 

* Tolga Şirin, “Vicdani Ret Hakkı ve Yalnız Ülkemiz”, 17.07.2011.

 

* Tolga Şirin,  “Resmi Dil Tartışmalarında Adı Duyul(a)mayan Dil: İşaret Dili”, 23.01.2011.

 

* Tolga Şirin, “Üniter Devletin Toprak Bütünlüğü ile İlişkisi”, 07.01.2011.

 

* Tolga Şirin, “Halkoyuna Sunulan Anayasa Değişikliği Anayasa Mahkemesi Önüne Taşınabilir mi?”, 18.05.2010.

 

* Tolga Şirin, “Türkiyelilik”, 03.11.2009.

 

* Tolga Şirin, “Askeri Yargıya İhtiyaç Var mı: Dört Sava Karşı Dört Eleştiri”, 08.07.2009.

 

bottom of page