top of page

KİTAP VE MAKALELER

Kitaplar

Makaleler - Tebliğler

* Osman Doğru/Tolga Şirin, "Human Rights Paradox of Turkey: Punishment for Victims and Impunity for Suppressors", Research and Policy on Turkey, Vol. 2(1), 2017.

* Özgür H. Çınar/Tolga Şirin, "Turkey’s Human Rights Agenda", Research and Policy on Turkey, Research and Policy on Turkey, Vol. 2(1), 2017.

* Tolga Şirin, "İfade Özgürlüğü, Dinin veya Dini Duyguların Korunması Amacıyla Sınırlanabilir mi?", Anayasa Hukuku Dergisi, C. 5, S. 10, 2016.

* 1982 Anayasası’na Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin Olağanüstü Hal Rejimi: Eski Kavramlara Yeniden Bakmak", Anayasa Hukuku Dergisi, C. 5, S. 10, 2016.

* Tolga Şirin, "Freedom from Religion in Turkey", Freedom of Religion and Belief in Turkey, Editör: Özgür Heval Çınar and Mine Yıldırım, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

* Tolga Şirin, "Türkiye'de Zorunlu Din Eğitimi Sorunu", Eğitim Sisiteminde Din Öğretiminin Rolü, Editör: Sevgi Özçelik, İstanbul: Helsinki, 2016.

* Tolga Şirin/Osman Doğru, "Türkiye'de Hukukun Etkililik ve Çoğulculuk Sorunu", Türkiye'de Hukuku Yeniden Düşünmek, Editör: Haluk İnanıcı, İstanbul: İletişim, 2015.

* Tolga Şirin, "Yeni Bolivya Anayasası Üzerine Notlar", Bolivya Anayasası: Hukuk Demokrasi Özerklik, Editör: Fevzi Özlüer et.al., Ankara: Phoenix: 2013.

* Tolga Şirin, "Nefret Söylemi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarından Örnekler", İnsan Hakları, Editör: Selda Çağlar, İstanbul: Beta, 2010.​

* Tolga Şirin (2017). Halkoylaması ve Serbest Seçim Hakkı: Yüksek Seçim Kurulunun 16 Nisan 2017 Halkoylamasındaki Yaklaşımına İlişkin Bir Değerlendirme. Anayasa Hukuku Dergisi. 6(11).​

* Tolga Şirin (2017). 2017 Anayasa Değişikliğinin Yargı Bağımsızlığı Yönünden Değerlendirilmesi. Anayasa Hukuku Dergisi, 6(11).

* Tolga Şirin (2016). 1982 Anayasası'na Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin Olağanüstü Hal Rejimi: Eski Kavramlara Yeniden Bakmak. Anayasa Hukuku Dergisi, 5(10).

* Tolga Şirin (2016). İfade Özgürlüğü, Dinin veya Dini Duyguların Korunması Amacıyla Sınırlanabilir mi?. Anayasa Hukuku Dergisi, 5(10).​

* Tolga Şirin (2016). Anayasa Hükmünde Kararnameler. Güncel Hukuk Dergisi(155).

* Tolga Şirin (2016). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne Ek 7. no.lu Protokol Hakkında Genel Bir Değerlendirme. Güncel Hukuk Dergisi(152).​

* Tolga Şirin (2016). Dokunulmazlıkları Kaldıran Anayasa Değişikliği Hakkında Kısa Bir Değerlendirme. Güncel Hukuk Dergisi(150).​

* Tolga Şirin  (2016). Nüfus Cüzdanındaki Din Hanesi ve Eğitimdeki Din Dersi Zorlamalarına İlişkin Güncel Gelişmeler. Güncel Hukuk Dergisi(149).​

* Tolga Şirin (2016). Politik Amaçlı Tutuklama Yasağı: İHAS md. 18 ve Anayasa Şikayeti. Güncel Hukuk Dergisi(148).

* Tolga Şirin (2015). Zorunlu Din Dersi Tartışmalarının Görünmeyenleri. Güncel Hukuk Dergisi(135).​

* Tolga Şirin (2015). Kanunlar İhtilafı ve Anayasa Yargısı. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 6 (22), 403-435.​

* Tolga Şirin (2015). Eine Ausgangssperre ohne Ausnahmezustand?. Anayasa Hukuku Dergisi, 4(7), 28-34.​

* Tolga Şirin  (2015). Quis custodiet ipsos costodes? Anayasa Mahkemesi’nin Makul Sürede Yargılanma Hakkı İçtihadına İlişkin Karşılaştırmalı ve Nicel Bir İnceleme. Güncel Hukuk Dergisi(144), 28-34.

* Tolga Şirin (2013). Takdir Marjı Doktrini ve Türkiye Anayasa Mahkemesi Açısından Anlamı. Anayasa Hukuku Dergisi, 2(4), 359-401.​

* Tolga Şirin  (2013). Türkiye'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkına İlişkin Sorunlar. Anayasa Hukuku Dergisi, 2(4), 289-317.​

* Tolga Şirin  (2013). Anayasal Yurtseverlik. Anayasa Hukuku Dergisi, 2(3).​

* Tolga Şirin  (2013). İnsan Hakları İhlallerinin Giderilmesini İsteme Hakkı: Restitutio in Integrum İlkesi. Güncel Hukuk Dergisi(137).​

* Tolga Şirin (2012). Cinsel İlişki Hakkı ve Mahpusluk Sorunu. Güncel Hukuk Dergisi, (104)

* Tolga Şirin (2011). Bir İnsan Hakkı Olarak İsim Hakkı. Güncel Hukuk Dergisi(93) .

* Tolga Şirin (2011). Anayasanın Değiştirilemez Hükümlerini Tartışmak. Güncel Hukuk Dergisi(88). 

* Tolga Şirin (2011). Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı Hakkında Genel Bir Değerlendirme. Legal Hukuk Dergisi9(89).​

* Tolga Şirin  (2011). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne Göre Serbest Seçim Hakkı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 17(1-2), 283-348.

* Tolga Şirin (2010). Su Hakkı ve Suyun Özelleştirilmesine Karşı Bazı Anayasal Tecrübeler. Güncel Hukuk Dergisi(80).​

* Tolga Şirin  (2010). Suyun İnsan Hakkı Olarak Değeri. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 16(3-4), 85-168.​

* Tolga Şirin (2010). Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Sorunu ve Bir Danıştay Kararının Düşündürdükleri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi(1), 1189-1203.​

* Tolga Şirin (2009). Askeri Yargının Evrimi ve Anayasalarda Düzenlenme Biçimi. Güncel Hukuk Dergisi(68).

 

YAYIMLANMIŞ TEBLİĞLER​

* Tolga Şirin  (2014). Anayasa Mahkemesi'nin Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Kararlarına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme. Anayasa Mahkemesi'nin 53'üncü Kuruluş Yıldönümü

* Tolga Şirin  (2014). Üniversite'de İfade Özgürlüğü. Türkiye Barolar Birliği (Türkiye'de İfade Özgürlüğü).

* Tolga Şirin (2014). Ulusal ve Uluslararası Anayasa Yargısında Engelli Hakları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Engelli Hukukuna Giriş Sempozyumu). 

* Tolga Şirin  (2014). Bir İhtimal Daha Var O Da Ölmek Mi Dersin? Sosyal İnsan Haklarının Anayasa Şikâyeti Yoluyla Dava Edilebilirliği Lehine Tezler ve Öneriler. VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu.

* Tolga Şirin  (2014). Gelecek Kuşaklardan Doğanın Haklarına: Bolivya ve Ekvador Anayasaları. Türkiye Barolar Birliği: II. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı. 

ÇEVİRİLER

* Tolga Şirin, (2017). Küresel Çevreci Anayasalcılık, Ankara: Ekoloji Kolektifi Yay. (Yayıma hazırlanıyor).

Kitabın orijinal künyesi: Erin Daly and James R. May, Global Environmental Constitutionalism, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

* Tolga Şirin, (2015). Gündeme İlişkin Bir Değerlendirme: Olağan Dönemlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilebilir mi?, Anayasa Hukuku Dergisi, 4(7).

* Tolga Şirin, (2013). İHAM Kararı Eğitim ve Bilim Emekçileri v. Türkiye Kararı, Anayasa Hukuku Dergisi, C.2, S.3.​

* Tolga Şirin, (2011). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-İkinci Daire, Altuğ Taner Akçam-Türkiye Kararı, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Y. 1, S. 3.​

GAZETE-BLOG YAZILARI

* Tolga Şirin, "Torbalanan Çevre Hakkı", 03.07.2014.

* Tolga Şirin, "Yayım Yasağı ve Basın Özgürlüğü", 24.06.2014.

* Tolga Şirin, “Yerel Seçim ve Bireysel Başvuru Sorunu”, 14.04.2014.

* Tolga Şirin,  “Anayasal Bir Hakka İlişkin Bilgi Kirliliği: İzinsiz Gösteri”, 15.06.2013.

* Tolga Şirin,  “Ankara’da Yargıçlar Var Diyebilecek miyiz?”, 30.06.2013.

* Tolga Şirin,   “Gezi Parkı’ndan Dersler: Çevre Devleti Anayasal Bir Hüküm Olabilir mi?”, 05.07.2013.

* Tolga Şirin,  “Milliyetçilik İdeolojisi ve Anayasa”, 24.03.2013.

* Tolga Şirin, “Görüntüyü Kurtarmak: 4’üncü Yargı Paketi Değerlendirmesi”, 14.03.2013.

* Tolga Şirin, “Belçika’da Anayasal Bir Tartışma: Burka Yasağı”, 25.12.2012.

* Tolga Şirin, “Anayasa Mahkemesi’nin Soy ile İmtihanı”, 25.07.2011.

* Tolga Şirin, “Vicdani Ret Hakkı ve Yalnız Ülkemiz”, 17.07.2011.

* Tolga Şirin,  “Resmi Dil Tartışmalarında Adı Duyul(a)mayan Dil: İşaret Dili”, 23.01.2011.

* Tolga Şirin, “Üniter Devletin Toprak Bütünlüğü ile İlişkisi”, 07.01.2011.

* Tolga Şirin, “Halkoyuna Sunulan Anayasa Değişikliği Anayasa Mahkemesi Önüne Taşınabilir mi?”, 18.05.2010.

* Tolga Şirin, “Türkiyelilik”, 03.11.2009.

* Tolga Şirin, “Askeri Yargıya İhtiyaç Var mı: Dört Sava Karşı Dört Eleştiri”, 08.07.2009.

Kitap, makale ve tebliğlerim hakkında görüş ve eleştirilerinizi için >>
bottom of page